Regulamin sklepu

 

Regulamin sklepu internetowego

 

I. PODSTAWOWE DANE

 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.inglot.pl (zwany w dalszej części „Sklepem”), za pośrednictwem którego sprzedawane są towary znajdujące się w jego ofercie przy wykorzystaniu Internetu (zwane w dalszej części „Towarem/ami”), prowadzony jest przez spółkę INGLOT Sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu (37-700), przy ul. Lwowskiej 154, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000164776, REGON: 651419373 NIP: 795-21-94-802, kapitał zakładowy w wysokości 9 274  000,00 PLN, (zwaną w dalszej części „INGLOT Sp. z o.o. ”).
 2. Informacje na temat Towarów oraz ich ceny INGLOT Sp. z o.o. zamieszcza na stronie internetowej Sklepu. Prezentowane na stronie internetowej www.inglot.pl informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu
 3. Odpowiedzialnym za treści zamieszczone na stronie internetowej Sklepu jest INGLOT Sp. z o.o., z którym można kontaktować się za pośrednictwem strony internetowej www.inglot.pl bądź za pomocą adresu e-mail sklep@inglot.pl.
 4. Podmiotem dokonującym zakupu Towaru za pośrednictwem Sklepu może być zarówno osoba fizyczna (konsument) jak i też przedsiębiorcy.
 5. Stronami umowy sprzedaży zawieranej za pośrednictwem Sklepu są:
  - Klient, o którym mowa w powyższym pkt I.4, 
  - INGLOT Sp. z o.o.
 6. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość.
 7. Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie jest obowiązany zapoznać się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z obowiązujących w nim zasad.
 8. Miejscem realizacji dostaw Towarów, nabywanych za pośrednictwem Sklepu, jest wyłącznie terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

 

II. TOWAR I JEGO CENA

 1. INGLOT Sp. z o.o zamieszcza wszelkie informacje dotyczące istotnych właściwości Towarów na stronie internetowej Sklepu.
 2. Do sprzedaży, w tym sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te Towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 3. Zamówienia na produkty, których łączna wartość nie przekracza 20,00zł brutto nie będą realizowane.
 4. W przypadku niedostępności Towarów (wyczerpania), INGLOT Sp. z o. o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru. W przypadku jednakże, gdyby INGLOT Sp. z o.o  zamieścił stosowną informację o niedostępności danego Towaru po przyjęciu zamówienia Klienta, bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie miał możliwości realizacji takiego zamówienia, będzie uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od dnia jej zawarcia. Jeżeli Klient dokonał zapłaty za Towar, INGLOT Sp. z o.o. zwróci Klientowi należność za Towar w ciągu 14 (czternastu) dni od anulowania zamówienia, jednakże nie później niż w terminie 30 (trzydziestu) dni od zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 7. INGLOT Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 8. Wszelkie rabaty wynikajace z posiadania bonów i voucherów na produkty marki Inglot nie łączą się ze sobą. Przy każdorazowym zakupie produktów można skorzystać tylko z jednego bonu bądź vouchera w stosunku do konkretnego zamówienia, chyba, że co innego wynika z treści bonu/vouchera.

 

 

III. ZAWARCIE UMOWY

 1. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pośrednictwem strony internetowej Sklepu (www.inglot.pl) po przejściu całej procedury składania zamówienia. W zamówieniu Klient dokonuje, w szczególności:
  - wyboru zamawianych Towarów;
  - oznaczenia adresu dostawy;
  - wyboru potwierdzenia transakcji (paragon fiskalny, faktura Vat)
  - wyboru formy płatności.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego towaru – Sklep nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji będą niezupełne, lub gdy dane te będą błędne lub nieprawdziwe.
 4. Przed ostatecznym wysłaniem zamówienia, czyli dokonania płatności Klient ma możliwość ponownego sprawdzenia i ewentualnej modyfikacji wszystkich danych (np. imię, nazwisko, adres, forma płatności oraz asortyment i ilość zamówionych Towarów)
 5. Umowa sprzedaży Towarów oferowanych za pośrednictwem Sklepu zostaje zawarta z chwilą przyjęcia i potwierdzenia zamówienia Klienta przez INGLOT Sp. z o.o., co oznacza, że z tą chwilą umowa staje się prawnie skuteczna. Przyjęcie przez INGLOT Sp. z o.o. złożonego zamówienia następuje z chwilą wysłania potwierdzenia zamówienia do Klienta.

 

 IV. PŁATNOŚĆ/DOSTAWA

 1. Za zamówione w Sklepie towary można zapłacić w jeden z poniższych sposobów:                                                                                                                                                                                                                          - gotówką za pobraniem;
  - kartą kredytową (MasterCard lub Visa) lub przelewem elektronicznym za pośrednictwem serwisu E-service;
  - przelewem bankowym.
 2. W przypadku płatności przelewem Sklep zastrzega , iż na należność czeka przez okres 14 dni od daty złożenia zamówienia. Jeżeli kwota w/w terminie nie wpłynie na konto serwisu E-service bądź na konto firmy INGLOT, towary nie zostaną wysłane a umowę uważa się za niezawartą.
 3. Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej.
 4. Cena przesyłki uzależniona jest od wartości zamawianego towaru. Jeżeli wartość ta nie przekracza 90,00zł brutto, koszt dostawy wyniesie 5zł. Jeżeli wartość zamówionego towaru przekracza 90,00zł brutto to towar zostanie przesłany bezpłatnie. Jeżeli Klient zdecyduje się na odbiór przesyłki za pobraniem zapłaci dodatkowo 4zł niezależnie od wartości przesyłki.
 5. Ewentualny zwrot pieniędzy z tytułu uwzględnionych reklamacji czy zwrotów towaru odbywa się za pośrednictwem tych samych środków jakie zostały zastosowane przy wpłacaniu pieniędzy za te towary, a więc np. zapłata przelewem bankowym - zwrot na konto bankowe, przez E-service, zwrot za pośrednictwem serwisu E-service, przesyłka za pobraniem - zwrot na wskazany rachunek bankowy.
 6. Złożone przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w ciągu 5-7 dni roboczych pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. Termin realizacji zamówienia biegnie od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku serwisu E-service. W przypadku niedostępności Towarów, INGLOT Sp. z o.o. zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient zostanie powiadomiony mailem o niemożności zrealizowania zamówienia.

 

 

V. ZAPIS TEKSTU UMOWY

 1. Dane przekazane przez Klienta w ramach składanego zamówienia są przechowywane przez INGLOT Sp. z o.o. zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101 poz. 926).
 2. W przypadku przekazania przez Klienta podczas składania zamówienia jego adresu e-mail, wszystkie istotne dane ze złożonego zamówienia zostaną dodatkowo przesłane Klientowi na podany przez niego adres e-mail; treść otrzymanej w tej formie informacji Klient również może wydrukować.

 

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U Nr 22, poz. 271 ze zm.),  Klient może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru, składając pisemne oświadczenie.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym. Za stan niezmieniony uznaje się Towar w oryginalnym opakowaniu i bez widocznych śladów użytkowania. Sklep zastrzega przy tym, iż ślady użytkowania w stosunku do poszczególnych produktów mogą się różnić. Ostatecznej oceny dotyczącej ewentualnych śladów użytkowania i rozpoczęcia zużywania produktów dokonuje Sklep. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa Klient. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 3. Towar należy odesłać na adres wraz ze stosownym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy: INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy - zwrot”.
 4. W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od umowy) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, umowa uważana jest za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które poniósł Klient, zostaje niezwłocznie zwrócona Klientowi po odstąpieniu przez niego od umowy, nie później jednakże niż w terminie 14 (czternastu) dni, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku dokonania przez Klienta płatności z góry (przedpłaty), zwrot ceny następuje z należnymi od niej odsetkami od daty dokonania płatności (przedpłaty).
 5. Zwrotu Towaru należy dokonać wraz ze wszystkimi dokumentami dołączonymi do Towaru, w tym fakturą VAT, jeżeli została ona wystawiona na rzecz Klienta, a także – o ile to możliwe – w oryginalnym opakowaniu.

 

 

VII. REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji do INGLOT Sp. z o.o. w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego Towaru z umową.
 2. Klienci powinni kierować ewentualne reklamacje za pośrednictwem poczty na adres: INGLOT Sp. z o.o., ul. Lwowska 154, 37–700 Przemyśl z dopiskiem „Sklep internetowy - reklamacje”.
 3. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania przez INGLOT Sp. z o.o. reklamacji. W przypadku uznania reklamacji, reklamowany towar zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową bądź zostanie wymieniony na nowy. W przypadku braku możliwości naprawienia towaru lub wymiany na nowy klient otrzyma zwrot kosztów zakupu towaru wraz z kosztem pierwotnej dostawy.
 4. Nie stanowią podstawy reklamacji różnice w wyglądzie Towarów dostarczonych z zamówionymi, oglądanymi na stronie internetowej Sklepu, które to różnice mogą wynikać z innych ustawień (parametrów) monitora Klienta.

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
  2. Strony nie mogą w drodze umowy znieść lub ograniczyć postanowień zawartych w w/w ustawach.


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Wysyłki

Untitled Document


Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie Polski

(prosimy o zapoznanie się z Regulaminem)

Shipments made only in Polish territory
(Please see the Terms and Conditions)